Faaliyet Alanlarımız

HİAD’ın madde 2’de belirtilen amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyeti derneğin faaliyet alanıdır. Dernek bu amacı gerçekleştirmek için ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve kabul görmüş evrensel insan haklarının tanıdığı haklarla sınırlı olarak;

1. Hristiyan inancının doğru, önyargıdan uzak ve etkili bir şekilde tanıtılabilmesi için her türlü faaliyette bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunan Hristiyan dinine mensup iş adamlarının dernek çatısı altında toplanması için her türlü yasal yolla çağrıda bulunur.

3. Yine ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyetlerde bulunan ve derneğin tüzüğünde belirtilen konularda faaliyette bulunmasını kabul etmiş olan Hristiyanlık haricindeki inanışlara sahip iş adamlarının dernek çatısı altında toplanması için her türlü yasal yolla çağrıda bulunur.

4. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunan Hristiyan dinine mensup iş adamlarının, ve tüzükte gösterilen amaçlarına saygı gösteren farklı inanışlara sahip üyelerin, özel ve resmi kurum, kişi ve kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumları, özel kişi ve kuruluşlar ile irtibatlarını sağlar.

5. Hristiyan iş adamları ile iş arayan Hristiyan dini mensubu kişilerin tanışmalarını sağlar.

6. Türkiye’ye yatırım yapılması için Uluslararası alanda faaliyette bulunan Hristiyan iş adamları, kiliseler, vakıflar, dernekler, yabancı ülke devletleri, özel ve tüzel seküler olsun ya da olmasın her türlü kişi ile doğrudan ve dolayısıyla görüşmeler yaparak, yatırıma elverişlilik konusunda Türkiye’yi tanıtır.

7. Yurtiçinde ve yurtdışında kilise, hastane, yurt, bakımevi, huzurevi ve bunun gibi işletmeler açar, işletir veya mevcut olanlara destekte bulunur ve üye olur; mevcut olanların restorasyon ve onarımları ve sair ihtiyaçları için yardımda bulunur.

8. Üyelerinin manevi varlıklarının geliştirilmesi ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanması için kilise açar, vakıf kurar, mevcut Hristiyan topluluklarına maddi ve manevi destek verir, inanç turizmi organize eder,

9. Seküler olsun ya da olmasın Tanrı’ya, doğaya ve insana saygılı ulusal ve uluslararası yatırımların artmasını sağlayacak her türlü çalışmada bulunur.

10. Ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla devamlı, düzenli ve/veya gerek gördükçe temaslarda bulunur.

11. Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi ve özel kişi ve kuruluşları ile temasta bulunarak, derneğin, dernek faaliyetlerinin, dernek üyelerinin, Ulusal ve Uluslararası Hristiyan iş adamlarının ve bu iş adamlarınca yönetilen şirketlerin ve faaliyetlerinin tanıtılmasını sağlar.

12. Hristiyan olsun ya da olmasın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş şirket ve kuruluşların yurtdışında faaliyette bulunmalarında önlerine çıkan ve diplomatik ya da değil tüm engellerin aşılması için dernek üyesi olup olmadığına bakılmaksızın talep edilmesi durumunda görüş ve referans verir.

13. İnanç Turizminin etkin olarak geliştirilmesi için, Hristiyan inancında tarihsel olarak özellik arz eden tarihi yapı, kilise, doğal oluşumlar yönünden yurtdışında Türkiye’nin iyi ve etkili bir şekilde tanıtılmasını sağlamak için her türlü faaliyette bulunur. Gerek görüldüğü yerlerde devletin bu konudaki yetkili kurumlarından yardım alır ve ortak çalışmalar yapar.

14. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

15. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim ve tanıtım çalışmaları düzenler.

16. Gerekli izinler alınmak kaydıyla ve kanunda yasaklanmayan alanlarda kendi bünyesinde rehberlik ve danışmanlık servisi ve yasalar çerçevesinde eğitim kursları açmak, danışmanlar istihdam etmek, bunları ücretli veya ücretsiz bünyesinde bulundurmak.

17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır, internet sitesi kurar, radyo, televizyon ve her türlü yazılı ve görsel mecralarda reklamlar verir.

18. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

19. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

20. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

21. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için yasal şartları sağlanmaları kaydıyla lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.

22. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi, devam ettirilmesi ve yeni üyeler kazanmak için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler ve/veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

23. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz, maddi veya manevi kıymeti haiz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni ve/veya şahsi hak tesis eder. Menkul, Gayrimenkul, para ve mali ve manevi kıymeti olan her türlü bağışı kabul eder.

24. Dernek amacının gerçekleştirilmesi için yasalara uygun her türlü sözleşmeyi imza eder, gerekli görülenleri fesheder, temlik ve devreder.

25. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf ve federasyon kurar, veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar.

26. Dernek amacını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunur, yurt dışındaki ve yurt içindeki dernek, vakıf veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar ve/veya yardımlaşır.

27. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

28. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

29. Amacın gerçekleşmesi için bağış toplar ve yardımda bulunur.

30. Dil, din, ırk ve milliyet ayrımı gözetmeksizin Afet, savaş ve olağanüstü durumlarda, kimsesiz, dul, yetim, öksüz, engelli, yoksul, sokakta kalmış her yaşta insanı vb. korumak için her türlü ayni ve nakdi yardım yapar; bu amaca katkı sağlayacak barınma evi, sığınma evi, aş evi, kreş, misafirhane vb. tesisleri kurar, işletir ve bu tür kuruluşlara her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur; yangın, sel, deprem, erozyon, çökme gibi doğal afetlerde arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunur ve bunlar için ekipler oluşturur; gerekli olan ihtiyaç malzemelerini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar; ihtiyaçlı olanlara gıda, giyecek, yakacak, barınma, konut edinme, ev eşyası, vb. konularda her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

31. Yeni üyeler kazanmak ve dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunur.

32. Gerekli gördüğü ihtiyaç sahiplerine karşılıksız ya da karşılıklı burs verir.

33. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

34. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

35. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.

36. Ayrımcılığa maruz kalan Hristiyanlar ve Dernek üyelerinin ve/veya dernek üyesi olmamasına rağmen dernekle ilişkisi nedeniyle ayrımcılığa uğrayan özel ve tüzel kişilerin ve üyelerinin haklarının korunması için yasaların verdiği sınırlar çerçevesinde davalar açar, açılan davalara müdahil olur.

37. Gerek görülmesi halinde Dernek üyelerinin uyacağı temel ilkeleri belirler.

38. Dernek Tüzel kişiliğinin gerektirdiği bütün hak ve yetkileri özgürce kullanır